Sosyal medyada ivmeli bir yükseliş, popüler paketlerle oldukça kolay!
Sosyal medyada ivmeli bir yükseliş, popüler paketlerle oldukça kolay!

Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

İşbu Kişisel Verilerin Korunması Taahhütnamesi (“Taahhütname”);ORİFLOS DİJİTAL PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ  (“Taahhüt Eden”) ile …………………….. (“Taahhüt Edilen”) arasında yürürlükte olan tüm hukuki ilişkinin uygulanması ve sürdürülmesi kapsamında aşağıda düzenlenen hükümlere uyacağının kabul ve taahhüdü amacıyla imzalanmıştır.

  1. Taahhüt Eden, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, yürürlükteki ve taraflara uygulanabilir sair ikincil düzenlemeler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kararlarına(“Mevzuat”) uygun hareket edeceğini,
  2. Taahhüt Edilen tarafından kendisine aktarılan kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi (“Kişisel Veri”) Mevzuata uygun olarak ve taraflar arasındaki Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi ile sınırlı olarak işletmeyi, Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi ve Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeyi ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verinin niteliğine göre ve Mevzuata uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alacağı,
  3. Kişisel Verileri, Taahhüt Edilen’in ön yazılı onayı olmaksızın Taraflar arasındaki Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi kapsamının dışında herhangi bir şekilde işlemeyeceğini,
  4. Yürürlükteki hukukta aksi belirtilen haller hariç, Sözleşmenin sona ermesi ile birlikte kendisine aktarılan Kişisel Verileri sileceği, yok edeceğini veya anonim hale getireceğini,
  5. Taahhüt Edilen’in Taahhüt Eden tarafından işbu Sözleşme hükümlerinin ihlali de dahil olmak Taahhüt Eden’den kaynaklanan nedenlerle bir zarara uğraması, yasal, idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması yada herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde söz konusu tutarları kendisine rücu edebileceğini,
  6. Taahhüt Edilen tarafından kendisine iletilen Kişisel Veri sahibi taleplerini derhal yerine getireceğini, Kişisel Verilere herhangi bir şekilde doğrudan Taahhüt Edenden talepte bulunması halinde söz konusu talebe ilişkin olarak derhal Taahhüt Edilen’e yazılı bildirimde bulunacağını,
  7. Kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Verilerin herhangi bir şekilde işbu Sözleşmeye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda bu durumu derhal Taahhüt Edilen’e bildireceğini ve bu durumdan doğan zararın minimize edilmesi için Taahhüt Edilen tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacağını,
  8. Kişisel Verileri kendi nezdinde saklayacağını, üçüncü taraf hizmetlerinin kullanılması nedeniyle verilerin üçüncü bir tarafa aktarılması da dâhil olmak üzere taraflar arasında aksi yönde bir yazılı mutabakat sağlanmadığı sürece Kişisel Verileri tarafından yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktaramayacağını,
  9. Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin olarak işbu taahhütname kapsamında öngörülen hususlarda diğer personellerini ve varsa alt yüklenicinin personelini de bilgilendireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Taahhütname Taahhüt Eden tarafından ……/……/…… tarihinde imzalanmış olup süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

25,000+
Aktif Müşteri
600,000+
Toplam İşlem
8 Kişi
Tam Zamanlı Çalışan
20+
Sosyal Medya Platformu